Integritetspolicy

Integritetspolicyn som beskrivs nedan är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras över tid. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2024-04-29 (uppdaterade länkar).

Grundläggande definitioner

Vem är personuppgiftsansvarig?

Team Wilk AB, organisationsnummer 556912-6278

Adress: Gottsundavägen 8, 184 44 Åkersberga

är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på den här hemsidan, samt behandling som äger rum i samband med tjänsteutbyte, kommunikation och evenemang med mera, arrangerade av Team Wilk AB.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på- och ljudupptagningar av individer är också personuppgifter. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer och cookies) är personuppgifter så fort de kan kopplas till fysiska personer även om de inte kan dekrypteras av den som hanterar dem. Det finns personuppgifter och det finns känsliga personuppgifter. Exempel på känsliga uppgifter är hälsouppgifter eller medlemskap i fackförening med flera.

Vad är behandling av personuppgifter?

Varje åtgärd som görs med personuppgifterna är en behandling. Den kan ske på ett automatiserat sätt eller manuellt, i dator eller på papper. Exempel på vanliga behandlingar är: insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning med mera.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

Kontakt via vårt kontaktformulär på hemsidan

Syfte

Vi sparar dina personuppgifter när du tar kontakt med oss via kontaktformuläret på hemsidan för att kunna besvara eventuella frågor eller ha en dialog som du initierat.

Typ av personuppgifter

  • Namn
  • E-post adress
  • Telefonnummer, om du har uppgett detta i formuläret
  • Andra eventuella uppgifter som du frivilligt har skickat med i kontaktformuläret

Laglig grund

Den lagliga grunden som vi baserar personuppgiftshanteringen på är i det här fallet är intresseavvägning. Uppgifterna används för att vi på Team Wilk AB ska kunna återkoppla till dig när du har kontaktat oss.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter ovan kommer att lagras hos oss till dess att anledningen till att du kontaktade oss är utredd, samt för en tid om 6 månader därefter, i syfte att kunna hantera eventuella ytterligare återkopplingar som du önskar få från oss.

Användning av vår hemsida

Eftersom vår hemsida har flera olika funktioner och kan komma hantera många olika uppgifter beskriver vi detta mer utförligt i ett separat dokument: Om webbplatsen.

Bokning av seminarium / utbildning / workshop

Syfte

Vi sparar dina personuppgifter när du anmäler dig till något av våra seminarier, utbildningar eller andra evenemang för att kunna genomföra dessa och försäkra oss om att du får en bra upplevelse.

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • E-post adress
 • Telefonnummer
 • Andra eventuella uppgifter som du har lämnat i samband med anmälan / bokning
 • Uppgifter om eventuella matallergier och / eller matpreferenser

Laglig grund

Den lagliga grunden som vi baserar personuppgiftshanteringen på är i det här fallet avtal. Uppgifterna används för att vi på Team Wilk AB ska kunna fullfölja avtalet.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter ovan kommer att lagras hos oss till dess att evenemanget är genomfört och därefter i 6 månader för att kunna hantera eventuella frågor, reklamationer eller klagomål.

Samarbeten och leverantörsrelationer

Syfte

Uppgifterna används för att vi på Team Wilk initialt ska kunna göra en bedömning av om ett samarbete eller en leverantörsrelation ska upprättas, fullfölja avtal, fullfölja våra lagliga åtaganden, hantera eventuella betalningar och fakturor, samt hantera eventuella reklamationer eller klagomål.

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • E-post adress
 • Telefonnummer
 • Andra eventuella uppgifter som du frivilligt har lämnat i samband med en diskussion kring ett samarbete eller en leverantörsrelation.

Laglig grund

Den lagliga grunden som vi baserar personuppgiftshanteringen på är rättslig förpliktelse i de fall där de förekommer på material som ska sparas enligt bokföringslagen.

En del personuppgifter sparas även på den lagliga grunden intresseavvägning, vid en bedömning om ett samarbete eller affärstransaktion ska inledas, då vi uppfattar att du har ett intresse av detta.

Personuppgifter sparas även på den lagliga grunden avtal i samband med att ett sådant skrivs och ett samarbete eller en leverantörsrelation uppstår.

Lagringsperiod

Rättslig förpliktelse: Dina personuppgifter ovan kommer att lagras hos oss i enlighet med vad som föreskrivs i lag (exempelvis bokföringslagen).

Intresseavvägning: Personuppgifterna sparas i max 6 månader.

Avtal: Personuppgifterna sparas till dess att avtalet är uppsagt och därefter i enlighet med vad som överenskommits i avtalet.

Rekrytering av personal

Syfte

Uppgifterna används för att vi på Team Wilk AB ska kunna fullfölja våra lagliga åtaganden, fullfölja avtal, hantera eventuella betalningar och fakturor, samt hantera eventuella reklamationer eller klagomål.

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • E-post adress
 • Telefonnummer
 • Andra eventuella uppgifter som du frivilligt har lämnat till oss och som vi ser som relevanta i samband med en anställning.

Laglig grund

Den lagliga grunden som vi baserar personuppgiftshanteringen på är initialt intresseavvägning. I samband med en anställning sparas personuppgifterna den lagliga grunden avtal.

Lagringsperiod

Intresseavvägning: Personuppgifterna sparas i max 6 månader.

Avtal: Personuppgifterna sparas till dess att avtalet är uppsagt och därefter i enlighet med vad som överenskommits i avtalet.

Mjukvara (applikationer) tillverkade av oss

Program tillverkade av oss har olika funktioner och olika ändamål. De har därför var och en en varsin, kompletterande integritetspolicy. Följande är vår generella policy för alla applikationer från oss.

Syfte

Vi spar eventuellt personuppgifter baserat på användning av enskild applikation. Vi gör detta dels för att kunna felsöka men även för att få en uppfattning om hur applikationen används så att vi vet hur den kan förbättras.

Typ av personuppgifter

 • IP-nummer
 • Applikationens konfiguration (inställningar)

Laglig grund

Den lagliga grunden som vi baserar personuppgiftshanteringen på är i det här fallet är intresseavvägning. Uppgifterna används för att vi skall kunna säkerställa att den leverade produkten fungerar så bra som möjligt.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter ovan kommer att lagras hos oss för en tid om upp till 6 månader.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Bokföring
 • Bokning och service för att anordna olika event
 • IT-tjänster som t.ex. e-post, datalagring, webhotell

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla åtagande enligt avtal). Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och de åtar sig att följa våra säkerhetskrav och begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Dina rättigheter

För att kunna utöva dina rättigheter listade nedan ber vi dig ta kontakt med oss via vår Kontaktsida.

Rätt till registerutdrag

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och du kan alltid begära att få tillgång till uppgifterna.

Rättelse av personuppgifter

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

Rätten att bli bortglömd

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur skyddas dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Kontakt

Om du har frågor kring vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via vår Kontaktsida.

 

Mer att läsa

Intresseavvägning: Integritetsskyddsmyndigheten – Intresseavägning

Avtal: Integritetsskyddsmyndigeten – Avtal med den registrerade

Rättslig förpliktelse: Integritetsskyddsmyndigheten – Rättslig förpliktelse

Samtycke: Integritetsskyddsmyndigheten – Samtycke

Personuppgiftsansvarig: Integritetsskyddsmyndigheten – Personuppgiftsansvariga och Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträde: Integritetsskyddsmyndigheten – Personuppgiftsansvariga och Personuppgiftsbiträden

Rättigheter: Integritetsskyddsmyndigheten – De registrerades rättigheter


Top